top of page

Rek.nr. NL72 ABNA 0469 9948 19

t.n.v.  v.o.f. Golfbaan Molenslag

Golfbaan Molenslag  – Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

 1. Exploitant: V.O.F.Golfbaan Molenslag of een van haar vertegenwoordigers.

 2. Klant: privépersoon die, of bedrijf dat, een overeenkomst, ongeacht vorm of duur, afsluit met Exploitant.

 3. Terrein: alle terreinen, inclusief parkeerterreinen, wegen, paden, watergebieden, holes, en de daarop gebouwde opstallen.

 4. Faciliteiten: de door de Exploitant aangeboden mogelijkheden om het golfspel te beoefenen.

 5. Abonnement: een overeenkomst tussen Exploitant en Klant waarin vormen van Speelrecht worden geregeld.

 6. Speelrecht: het recht om gebruik te maken van de Faciliteiten (exclusief lessen) van de Exploitant. De duur en omvang van het speelrecht wordt geregeld in de abonnementsvoorwaarden. Ook het Speelrecht besloten in een Greenfee- of Bedrijfskaart valt hieronder.

 7. Greenfee: het recht om binnen een bepaalde tijdsperiode eenmalig gebruik te maken van de Faciliteiten van de Exploitant. Een Greenfee kan meerdere vormen hebben, en daarmee beperkingen opleggen ten aanzien van starttijd, omvang, geldigheidsduur etc.

 8. Rittenkaart: het recht om binnen een bepaalde tijdsperiode een aantal “ritten” gebruik te maken van de Faciliteiten van de Exploitant. Een greenfee kan meerdere vormen hebben, en daarmee beperkingen opleggen ten aanzien van starttijd, omvang, geldigheidsduur etc.

 9. Tarieven lijst: de door Exploitant gepubliceerde tarieven lijst. Deze tarieven lijst is geldig totdat Exploitant een nieuwe tarieven lijst publiceert.

 • Inschrijfgeld: bedrag dat Klant betaalt om Abonnement met Exploitant te kunnen afsluiten.

 • Jeugdlidmaatschap: een abonnementhouder die op 1 januari van het peiljaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

 • NGF-pas: pas die aan een bij de NGF aangesloten lid wordt verstrekt en waarop de handicap wordt vermeld. Dient ter legitimatie.

 • De Golfbaan Molenslag  Donateurs: geeft recht op korting op de greenfees van Golfbaan Molenslag.

 • Golfbaan Molenslag  Cursist: deelnemer aan de cursus Baanpermissie tot Handicap.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten.

 2. Van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3. Abonnementvoorwaarden

 1. Abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 2. Abonnementhouder is gerechtigd gedurende de abonnementsperiode tijdens baanopeningstijden gebruik te maken van de bij de abonnementsvorm behorende faciliteiten.

 3. Abonnementhouder moet zich middels een federatiepas (zoals de NGF-pas) in combinatie met een legitimatiebewijs kunnen legitimeren tijdens zijn bezoek aan Golfbaan Molenslag.

 4. Abonnementhouder wordt de Golfbaan Molenslag aangemeld bij de NGF en zal de registratiekosten voldoen aan Exploitant.

 5. Abonnementhouder is gehouden gebruik te maken van een door Golfbaan Molenslag verstrekte handdoekje. Dit handdoekje bevat het jaartal van het lopende jaar en moet tijdens het verblijf op de baan te allen tijde zichtbaar zijn bevestigd aan de golftas. Zonder zichtbaar Handoekje is kan de abonnementshouder verzocht worden greenfee te betalen.

 6. Abonnementhouder kan deelnemen aan wedstrijden/events die behoren bij zijn abonnementsvorm, onder de voorwaarden die door de wedstrijdleiding voor de betreffende wedstrijd zijn vastgesteld.

 7. Abonnementhouder is gerechtigd deel te nemen aan open golfwedstrijden en Golfbaan Molenslag wedstrijden, met inachtneming van het bepaalde onder Artikel 3 lid 5.

 8. Abonnementhouder dient zich te houden aan alle reglementen (denk aan baan-, wedstrijd-, huishoudelijke reglementen ea) zoals deze van toepassing zijn.

 9. Het niet naleven van de Algemene Voorwaarden kan leiden tot intrekking van het abonnement, maar niet dan nadat een schriftelijke waarschuwing aan abonnementhouder is gegeven. Intrekking van het abonnement leidt nimmer tot restitutie. Nog verschuldigde bedragen over de volledige abonnementsperiode worden terstond opeisbaar.

 • Op alle Abonnementsvormen zijn de Algemene Voorwaarden van Golfbaan Molenslag van toepassing.

 • Dit artikel is van toepassing op alle abonnementsvormen.

Artikel 4. Abonnement Volledig Speelrecht
Abonnementhouder is, mits in het bezit van baanpermissie, gerechtigd gebruik te maken van de 9 holes wedstrijdbaan, Par-3 baan, Driving Range en de Putting- en Chipping green.

Artikel 5. Abonnement Volledig Jeugdspeelrecht 9-holes

 1. Abonnementhouder heeft op 1 januari van het lopend jaar de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt.

 2. Abonnementhouder is, mits in het bezit van baanpermissie, gerechtigd gebruik te maken van de 9-holes wedstrijdbaan, Par-3 baan, Driving Range en de Putting- en Chipping green.

 3. Abonnementhouder is het tarief verschuldigd dat gekoppeld is aan de leeftijdscategorie waartoe abonnementhouder behoort. Deze leeftijdscategorie en tarieven worden voor aanvang van het kalenderjaar door Golfbaan Molenslag  gepubliceerd.

Artikel 6. Abonnement Volledig Jeugdspeelrecht 6-holes

 1. Abonnementhouder heeft op 1 januari van het lopend jaar de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt.

 2. Abonnementhouder is, mits in het bezit van baanpermissie, gerechtigd gebruik te maken van de Par-3 baan, Driving Range en de Putting- en Chipping green.

 3. Indien Abonnementhouder baanpermissie dan wel de Handicap heeft behaald en gebruik wil maken van de 9-holes baan kan speelrecht worden uitgebreid naar 9-holes. Abonnementhouder kan dit per email aangeven aan exploitant.

 4. Indien Abonnementhouder zich niet heeft aangemeld zal greenfee in rekening worden gebracht voor het spelen van de 9-holes baan.

 5. Abonnementhouder is het tarief verschuldigd dat gekoppeld is aan de leeftijdscategorie waartoe abonnementhouder behoort. Deze leeftijdscategorie en tarieven worden voor aanvang van het kalenderjaar door Golfbaan Molenslag  gepubliceerd.

Artikel 7. Donateur

 1. Donateur is, mits in het bezit van baanpermissie, gerechtigd tegen betaling van greenfee (met korting), binnen een bepaalde tijdsperiode eenmalig gebruik te maken van de 9 holes wedstrijdbaan, Par-3 baan, Driving Range en de Putting- en Chipping green.

 2. Donateur is uitgesloten van deelname aan alle clubactiviteiten, wedstrijden en NGF Competitie.

 3. Donateur ontvangt korting op de greenfee tarieven.

 4. Stapelkortingen zijn uitgesloten (denk aan: rittenkaarten).

Artikel 8. Deelnemer cursus Baanpermissie tot Handicap

 1. Deelnemer is gerechtigd, gedurende de duur van de cursus gebruik te maken van de Driving Range en Putting- en Chipping green.

 2. Deelnemer is na het behalen van de Baanpermissie gerechtigd tegen betaling gebruik te maken van de 9 holes wedstrijdbaan, Par-3 baan, Driving Range en de Putting- en Chipping green.

Artikel 9. Rittenkaart

 1. Rittenkaarten zijn uitsluitend geldig in het jaar van uitgifte.

 2. Houders van een rittenkaarten dienen zich voor het spelen aan te melden in het clubhuis.

 3. Exploitant is niet aansprakelijk voor verlies van de rittenkaart. Restitutie van niet gebruikte ritten of zoekgeraakte kaarten vindt niet plaats.

Artikel 10. Locker

 1. Klant kan tegen betaling gebruik maken van een locker voor het opbergen van de golfspullen.

 2. De tarieven van de locker staan vermeld op de tarievenlijst

 3. Tenzij anders is overeengekomen is de looptijd van de huur van een locker van 1 januari tot en met 31 december.

 4. Klant kan de Locker zoals genoemd in Artikel 9 lid 1 uitsluitend schriftelijk opzeggen, uiterlijk 2 maanden voordat het (kalender-)jaar eindigt.

 5. Na inlevering van de sleutels van locker zal de Exploitant de borg restitueren aan klant.

 6. Klant dient geen etenswaren achter te laten in de lockerruimte.

 7. Exploitant is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van opgeborgen spullen in de locker.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

 1. Klant is gehouden met Exploitant overeengekomen abonnementsgeld of greenfee(s) tijdig te betalen.

 2. Abonnementsgelden en greenfees dienen vooraf te zijn voldaan.

 3. Klant is gehouden verschuldigde bedragen te voldoen  voor 1 Jan. van het volgende jaar  na facturering mail, tenzij anders overeengekomen.

 4. Indien Klant met Exploitant schriftelijk is overeengekomen dat in maandelijkse termijnen wordt betaald dan vinden deze betalingen plaats middels automatische SEPA-incasso. Deze incasso’s vinden bij vooruitbetaling plaats rond de 1e dag van de maand. Hiervoor brengt Exploitant kosten in rekening aan Klant. Deze kosten worden vooraf aan Klant bekendgemaakt. Klant houdt voldoende saldo aan op zijn rekening om incasso mogelijk te maken. Indien door een saldotekort niet kan worden geïncasseerd is klant gehouden terstond per overschrijving de vervallen termijn aan Exploitant te voldoen. Exploitant kan hiervoor extra incassokosten in rekening brengen.

 5. Bij niet tijdige betaling is de abonnementhouder van rechtswege in verzuim. Exploitant is als dan gerechtigd Klant de toegang tot het Terrein te ontzeggen totdat het volledige bedrag is voldaan. Bovendien zijn alle binnen- en buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente over de openstaande bedragen, voor rekening van Klant.

 6. Een door Exploitant gepubliceerde tariefswijziging is niet van toepassing op lopende overeenkomsten met Klant.

 7. Restitutie van abonnementsgelden vindt niet plaats.

 8. Een abonnement kan gedurende de looptijd niet tijdelijk worden stopgezet door Klant.

 9. Een uitzondering op bovenstaande is ingeval van maandelijkse incasso en overlijden van Klant deze incasso binnen 15 dagen na ontvangst van een schriftelijk (e-mail of post) overlijdens bericht wordt stopgezet. 

 

Artikel 12. Duur en opzegging van overeenkomsten

 1. Tenzij anders is overeengekomen is de looptijd van een Abonnement van 1 januari tot en met 31 december.

 2. Tenzij anders is overeengekomen is de looptijd van de NGF-registratie van 1 januari tot en met 31 december.

 3. Tenzij anders vermeld wordt een Abonnement verlengd per 1 januari van het daaropvolgende jaar of indien anders is overeengekomen 12 maanden na de ingangsdatum van het Abonnement. Hiervan wordt Klant schriftelijk of via elektronische weg op de hoogte gesteld. Exploitant kan voor deze verlenging een prijswijziging opleggen, waarvan hij Klant op de hoogte stelt.

 4. Klant kan een Abonnement zoals genoemd in Artikel 12 lid 3 uitsluitend schriftelijk opzeggen, uiterlijk 1 maanden voordat het abonnement eindigt.

Artikel 13. Tariefswijzigingen

 1. Tariefswijzigingen zullen door Exploitant tijdig worden gepubliceerd.

 2. Tariefswijzigingen zijn niet van invloed op reeds afgesloten overeenkomsten. Een tariefswijziging is indien tijdig gepubliceerd echter wel van toepassing op een verlenging van een overeenkomst.

 3. Voor verlengingen geldt dat een tariefswijziging tijdig is gepubliceerd als deze bekend is gemaakt een week voordat de  (1 december)opzegtermijn voor Klant is verlopen.

Artikel 14. Wijziging in abonnementsvorm

 1. Abonnementen worden door Exploitant in verschillende varianten aangeboden. Deze varianten worden gepubliceerd gelijktijdig met de Tarievenlijst.

 2. Indien Klant een wijziging wenst van zijn Abonnement, dan zal deze wijziging worden getoetst aan de in Artikel 14 lid 1 genoemde varianten.

 3. Indien uit de toetsing zoals genoemd in Artikel 14 lid 2 blijkt dat sprake is van een opwaardering van het Abonnement (doordat het gewenste Abonnement een hoger tarief heeft dan het huidige), dan zal voor het resterende aantal maanden tot 1 januari het verschil in tarief direct door Klant verschuldigd en opeisbaar zijn.

 4. Indien uit de toetsing zoals genoemd in Artikel 14 lid 2 blijkt dat sprake is van een afwaardering van het Abonnement (doordat het gewenste Abonnement een lagere rangorde heeft dan het huidige) dan vindt voor de eventueel resterende looptijd van het huidige Abonnement geen restitutie plaats.

Artikel 15. Overeenkomst Abonnement en Inschrijfgeld

 1. Klant is bij eerste inschrijving als Abonnementshouder Inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 16. Beëindiging van het Abonnement door Exploitant

 1. Exploitant kan een Abonnement met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf opzeggen indien Klant deze voorwaarden of het Huishoudelijk reglement danwel overige van toepassing zijnde reglementen van Exploitant ernstig schendt, zulks ter beoordeling van Exploitant.

 2. Exploitant kan een Abonnement met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf opzeggen indien Klant zich misdraagt jegens medewerkers of directie van Exploitant, of jegens andere Klanten of bezoekers. Vormen van misdraging kunnen zijn incorrect, ruw of agressief gedrag of taalgebruik, of (seksuele) intimidatie, zulks ter beoordeling van Exploitant.

 3. Exploitant kan een Abonnement met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf opzeggen indien Klant opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van Exploitant of eigendommen van derden aanwezig op het Terrein.

 4. Exploitant kan een Abonnement met schriftelijke waarschuwing vooraf opzeggen indien Klant in verzuim is (zie Artikel 11 lid 3). Tot op dat moment opgebouwde betalingsverplichtingen vervallen daar niet mee.

Artikel 16. Identificatieplicht

 1. Klant is gehouden zich te legitimeren indien daarom wordt gevraagd door een medewerker of directie van Exploitant.

 2. Ter identificatie kan dienen een geldig identiteitsbewijs dan wel een door Exploitant verstrekt bewijs dat strekt tot identificatie.

Artikel 17. Verlies of diefstal

 1. Klant zal in geval van verlies of diefstal van het handdoekje  , NGF-pas of soortgelijk per omgaande Exploitant inlichten. Indien Klant Exploitant niet tijdig op de hoogte stelt van verlies of diefstal dan zal eventueel hieruit voortkomende schade worden verhaald op Klant.

 2. Kosten voor een duplicaat handdoekje en/of NGF-pas bedragen € 10,-.

Artikel 18. Aansprakelijkheid Exploitant

 1. Gebruik van het Terrein, materialen, voertuigen of andere Faciliteiten van de Exploitant is voor eigen risico van Klant.

 2. Exploitant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan eigendommen, letsel of overlijden van Klant of gasten van Klant, toegebracht door medewerkers of directie van Exploitant of derden.

 3. Exploitant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen, letsel of overlijden van Klant als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere gebeurtenis, tenzij dit aan opzet of grove schuld van Exploitant te wijten is.

Artikel 19. Privacy

 1. Bij het aangaan van een overeenkomst of het inschrijven van een Klant worden de verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

 2. De verantwoordelijke voor de vastlegging en verwerking van persoonsgegevens is Exploitant.

 3. Exploitant houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 4. De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Exploitant worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;

 • om te factureren;

 • om Klant te informeren over de producten en diensten van Exploitant;

 • om Klant op de hoogte te stellen van nieuws;

 • om het inloggen via digitale media van of wegens Exploitant mogelijk te maken;

 • om te voldoen aan de op Exploitant van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

 • persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan gelieerde bedrijven van Exploitant.

 1. Gegevensverstrekking aan derden: gegevens van Klant worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet zakelijk zijn gelieerd aan Exploitant.

Gegevens kunnen echter wel zonder uitdrukkelijke toestemming van Klant worden verstrekt aan partijen die door Exploitant worden ingeschakeld (bijvoorbeeld voor NGF-registratie en horeca).

Artikel 20. Overige

 1. Exploitant behoudt zich het recht voor openingstijden van het Terrein of onderdelen daarvan aan te passen. Exploitant zal zich ervoor inspannen hiervan de Klant tijdig op een door Exploitant te kiezen wijze te informeren.

 2. Klant zal, tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen, zich onthouden van het doen van reclame-uitingen in welke vorm dan ook op het Terrein van Exploitant.

 3. Klant zal, tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen, zich onthouden van het doen van aanbiedingen of het leveren van diensten of producten op het Terrein van Exploitant.

 4. Deze voorwaarden kunnen door Exploitant worden aangepast. Exploitant zal zich ervoor inspannen hiervan de Klant tijdig op een door Exploitant te kiezen wijze te informeren.

Artikel 21. Klachten en rechtsgeschillen

 1. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten direct en duidelijk worden aangegeven zodat, indien redelijk, de Exploitant in de gelegenheid is om een oplossing voor te stellen. In geval de klacht niet naar tevredenheid is opgelost dient uiterlijk binnen 14 dagen na de uitvoering de klacht schriftelijk bij de Exploitant te worden ingediend. Uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht zal de klager een schriftelijk antwoord ontvangen.

 2. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van rechtsgeschillen tussen de Exploitant en de Klant.

bottom of page